Warunki korzystania


Witaj!

Dziękujemy za korzystanie z „PLC.Auction”. Korzystając z witryny, produktów i usług „PLC.Auction”, zgadzasz się na nasze warunki i postanowienia, dlatego prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie poniższych Warunków Członkowskich.

Zwracamy uwagę, że te Warunki wpływają na Twoje prawa prawne i zawierają postanowienia regulujące sposób rozstrzygania roszczeń między Tobą a „PLC.Auction” (patrz Rozdział 10 (Rozstrzyganie Sporów)). Powinieneś uważnie przeczytać całą umowę przed jej zaakceptowaniem. Jeśli masz zastrzeżenia co do czegokolwiek w tych Warunkach lub w inny sposób nie rozumiesz lub nie zgadzasz się być związany tymi Warunkami, nie korzystaj z witryny „PLC.Auction”. Korzystając z niej w dowolny sposób, zgadzasz się i jesteś związany tymi Warunkami. Możesz wydrukować kopię tych Warunków, korzystając z przycisku drukowania w przeglądarce. „PLC.Auction” sugeruje zachowanie kopii do przyszłego odniesienia.

Poniższe warunki i postanowienia (te "Warunki Korzystania") stanowią umowę między Tobą a UAB „PLC Group” („PLC.Auction”) dotyczącą korzystania z witryn UAB „PLC Group” (w tym witryny https://plc.auction), aplikacji i programów oraz usług i treści dostępnych za pośrednictwem takich ofert (łącznie "Usługa").

„PLC.Auction” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie w Usłudze i tych Warunkach Korzystania. Wszelkie modyfikacje Warunków Korzystania wchodzą w życie po opublikowaniu. Kontynuowanie korzystania z Usługi po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków Korzystania będzie oznaczać akceptację zmodyfikowanych Warunków Korzystania. Sprawdzaj te Warunki Korzystania okresowo w celu sprawdzenia zmian.

„PLC.Auction” może zmieniać, ograniczać dostęp do, zawieszać lub przerywać tę witrynę internetową lub jej część w dowolnym czasie.

Materiał prezentowany na „PLC.Auction” ma charakter informacyjny. Pomimo naszych starań o dostarczanie użytecznych i dokładnych informacji, mogą występować błędy. Przed zakupem przedmiotów lub usług, o których przeczytałeś na „PLC.Auction”, powinieneś potwierdzić wszelkie informacje (w tym cenę), które są istotne dla Twojej decyzji zakupowej. „PLC.Auction” nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takich przedmiotów lub usług i nie udziela na nie gwarancji.

 

 1. Prawa Własności Intelektualnej

Projekt, znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy witryny internetowej ("Znaki") są własnością lub są licencjonowane na rzecz „PLC.Auction” i podlegają prawom autorskim oraz innym prawom własności intelektualnej zgodnie z prawem litewskim, obcymi prawami i międzynarodowymi konwencjami. „PLC.Auction” zastrzega wszelkie prawa, które nie są wyraźnie udzielone w odniesieniu do witryny internetowej. Zgadzasz się nie angażować w korzystanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie żadnej części witryny internetowej poza wyraźnie dozwolonym.

 

2. Własność Treści, Prawa Autorskie i Znaki Handlowe

Wszystkie treści na tej usłudze, w tym, lecz nie ograniczając się do, wszystkie zdjęcia, obrazy, filmy, tekst, dane i skompilowane dane, grafiki, utwory autorskie, oprogramowanie, projekt, loga i ikony przycisków (zgromadzone jako "Treść Usługi"); wszelkie ulepszenia lub modyfikacje takiej Treści Usługi; wszelkie prace pochodne oparte na którymkolwiek z powyższego; oraz zbiór, układ i skompletowanie wszelkich takich Treści Usługi, są własnością UAB „PLC Group”, jej filii, partnerów biznesowych i/lub licencjodawców oraz są chronione przez międzynarodowe prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Znak «PLC.Auction», logo «PLC.Auction» i inne znaki, które mogą być wyświetlane na Usłudze, są to chronione znaki usługowe lub znaki towarowe UAB "PLC Group" lub innych stron trzecich. Znaki «PLC.Auction» nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest «PLC.Auction», w sposób, który może wprowadzić w błąd konsumentów lub umniejszyć renomę «PLC.Auction». Wszystkie znaki towarowe i znaki usługowe nie będące własnością «PLC.Auction», które pojawiają się na tej Usłudze, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą lub nie być powiązani, związani lub sponsorowani przez UAB "PLC Group".

Oprócz wyraźnie określonych tu postanowień, nic w niniejszych Warunkach Korzystania nie będzie uważane za przyznanie tobie lub jakemukolwiek innemu użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, nazwy handlowej, nazwy firmy lub innego prawa własności intelektualnej UAB "PLC Group" lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub podmiotu.

.

 

3. Zrzeczenie Odpowiedzialności za Dokładność Informacji

PROSIMY O UWAGĘ, PONIEWAŻ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA MAJĄ WPŁYW

Materiały prezentowane na stronie «PLC.Auction» mają charakter informacyjny. Pomimo naszych starań o dostarczenie przydatnych i dokładnych informacji, mogą wystąpić błędy. Zanim zakupisz przedmioty lub usługi, o których przeczytałeś na stronie «PLC.Auction», powinieneś potwierdzić wszelkie informacje (w tym cenę), które są istotne dla twojej decyzji zakupowej.

WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI, TREŚCI USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, STRON INTERNETOWYCH, USŁUG I/LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH, DOSTĘPNYCH LUB OPISANYCH NA STRONIE, JEST NA TWOJE RYZYKO, I ŻE WSZYSTKIE TAKIE DOSTĘPY I ELEMENTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAKIM JAKIE SĄ" I "DOSTĘPNE" . W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, «PLC.Auction» NIE WYDZIELA ŻADNYCH, I NINIEJ ODMOWIĄ WSZYSTKICH, GWARANCJI I/LUB ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DOSTĘPNOŚCI, FUNKCJONOWANIA I UŻYWANIA USŁUGI, TREŚCI USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, STRON INTERNETOWYCH, USŁUG LUB MATERIAŁÓW NA LUB DOSTĘPNYCH PRZEZ USŁUGĘ, W TYM, LEACZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ GWARANCJI DOROZUMIANYCH WYNIKAJĄCYCH Z OBRÁBKI LUB WYKONANIA. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNEGO ZAKRESU POWYŻSZEGO, «PLC.Auction» NIE OZNACZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE JAKAKOLWIEK Z INFORMACJI DOSTĘPNYCH PRZEZ USŁUGĘ JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA CZY AKTUALNA (I «PLC.Auction» NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDY CZY UPUSTKI W NIEJANIU ANI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO POLECENIA NA DOWOLNY ASPEKT USŁUGI LUB TREŚCI USŁUGI), WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ UŻYWANIE TEJ USŁUGI LUB TREŚCI USŁUGI, BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, JAKOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU LUB TREŚCI OTRZYMANYCH PRZEZ CIEBIE POPRZEZ TĘ USŁUGĘ, SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, CZY JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W TEJ USŁUDZE LUB TREŚCI USŁUGI ZOSTANĄ POPRAWIONE. PONADTO, «PLC.Auction» NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TERMINOWOŚCI, USUNIĘCIA, NIEPRAWIDŁOWEJ DOSTAWY LUB NIEZDOLNOŚCI DO DOSTARCZENIA TEJ USŁUGI, INTERNETU, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB OPROGRAMOWANIA, ANI JAKIEJKOLWIEK FIRMY DOSTAWCY DOSTĘPU DO INTERNETU, WSZYSTKIE TRANSMISJE ELEKTRONICZNE.

W ŻADNYM PRZYPADKU «PLC.Auction» LUB JEJ FILIE, CZYLI ICH DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY, AGENTY LUB PRZEDSTAWICIELE (ZBIORCZO "STRONY «PLC.AUCTION»") NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁE Z UŻYTKOWANIA, DOSTĘPU DO, POLEGAJĄCEGO NA, NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA USŁUGI, TREŚCI USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, STRONY INTERNETOWEJ, USŁUGI LUB MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA NIEJ (W TYM, LEACZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, WSZYSTKICH BEZPOŚREDNICH, NIEBEZPOŚREDNICH, SPECJALNYCH, KARNOŚCI, OKOLICZNOŚCIOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTATY ZYSKÓW, RENOMY LUB PRZYCHODÓW, PRZERWANIA BIZNESU LUB UTATY DANYCH), NAWET JEŚLI POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO NA DRODZE UMOWY, DELIKTU CZY W INNY SPOSÓB.

4. Zrzeczenie się Odpowiedzialności za Stan i Historię Pojazdu

PROSIMY O UWAGĘ, PONIEWAŻ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA MAJĄ WPŁYW

REJESTRUJĄC SIĘ W «PLC.Auction» JAKO KUPUJĄCY I ZANIM ZŁOŻYSZ OFERTĘ NA AUKCJI LUB OFERTĘ KUP TERAZ, KUPUJĄCY GWARANTUJE, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NASTĘPUJĄCE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ:

4.1. WSZYSTKIE POJAZDY SPRZEDAWANE NA AUKCJACH "PLC.AUCTION" SĄ SPRZEDAWANE "TAKIE, JAKIE SĄ," BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ ŻADNEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ.

4.2. "PLC.AUCTION" NIE UDZIELA GWARANCJI ANI REPREZENTACJI CO DO STANU JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU LUB JEGO SKŁADOWYCH CZĘŚCI, KIEDY "PLC.AUCTION" PODAJE INFORMACJE O POJEŹDZIE NA SPRZEDAŻ.

4.3. "PLC.AUCTION" NIE UDZIELA GWARANCJI ANI REPREZENTACJI ORAZ NIE PONOSI OBOWIĄZKU POTWIERDZENIA DOKŁADNOŚCI LUB PEŁNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PRZEKAZANEJ KUPUJĄCEMU W FORMIE WERBALNEJ, PISEMNEJ LUB W FORMIE OBRAZU DOTYCZĄCEJ JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU NA SPRZEDAŻ.

4.4. NA KUPUJĄCYM SPRAWDZENIE, POTWIERDZENIE, BADANIE, INSPEKCJĘ I/LUB ZBADANIE JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY. KUPUJĄCY WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NIE ZAWRZEĆ OFERTY LUB NIE OPARTEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NA INFORMACJACH PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ "PLC.AUCTION". TE INFORMACJE OBEJMUJĄ, LEACZ NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO, ROKU PRODUKCJI, MARKI, MODEL, POZIOMU WYKOŃCZENIA, STYLU, PAKIETU WYDAJNOŚCI, NUMERU VIN, PRZEBIEGU, DEKLARACJI PRZEBIEGU, TYTUŁU, PODUSZEK POWIETRZNYCH, STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, SZACOWANEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY, SZACOWANEGO KOSZTU NAPRAWY, TYPU USZKODZENIA, ZDJĘĆ, DOKUMENTU SPRZEDAŻY, TEGO, CZY POJAZD MA KATALIZATOR, KLUCZE, GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA OPONY, CZY TABLICE Z NUMEREM VIN, ORAZ CZY SAMOCHÓD URUCHAMIA SIĘ CZY NIE. KUPUJĄCY ROZUMIE, ŻE "PLC.AUCTION" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZBIEŻNOŚCI W PRZEBIEGU LUB DEKLARACJI PRZEBIEGU.

4.5. KAŻDA INFORMACJA, ŻE DANY POJAZD MA OKREŚLONĄ CZĘŚĆ, TAKĄ JAK KONKRETNA "OBECNOŚĆ" KLUCZA LUB KATALIZATORA, OZNACZA, ŻE DANA CZĘŚĆ ZOSTAŁA UWZGLĘDNIANA PRZY PRZYJŚCIU NA AUKCJĘ, ALE NIE JEST GWARANCJĄ LUB REPREZENTACJĄ, ŻE TAKA CZĘŚĆ BĘDZIE OBECNA W DOWOLNYM MOMENCIE POZA TYM. "PLC.AUCTION" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAKUJĄCE CZĘŚCI.

4.6. INFORMACJA, ŻE POJAZD ROZPOCZYNA PRACĘ (TAKA JAK PRZEZ "Y" W KOLUMNIE "ROZPOCZYNA PRACĘ") OZNACZA, ŻE POJAZD ZOSTAŁ URUCHOMIONY (Z LUB BEZ POMOCY ROZRUCHU) PO PRZYJŚCIU NA AUKCJĘ. NIE JEST TO GWARANCJA LUB REPREZENTACJA, ŻE POJAZD BĘDZIE ROZPOCZYNAŁ PRACĘ LUB JEŻDŻYŁ W DOWOLNYM MOMENCIE POZA TYM CZASEM LUB ŻE JEST ZDOLNY DO RUCHU.

4.7. INFORMACJA, ŻE POJAZD DZIAŁA LUB PORUSZA SIĘ (TAKA JAK PRZEZ UWAGĘ AUKCYJNĄ "URUCHOMIONY I JEŹDZI") OZNACZA, ŻE SILNIK URUCHOMIŁ SIĘ (Z LUB BEZ POMOCY ROZRUCHU), OBA BIEGI PRZÓD I TYŁ ZOSTAŁY WŁĄCZONE, A OD POŁOŻENIA STARTOWEGO KIEROWNICA OBRÓCIŁA SIĘ O PEŁNE OKRĄŻENIE W PRAWO I PEŁNE OKRĄŻENIE W LEWO, WSZYSTKO W MOMENCIE PRZYJŚCIA NA AUKCJĘ. NIE JEST TO REPREZENTACJA LUB GWARANCJA, ŻE POJAZD BĘDZIE TO ROBIŁ W DOWOLNYM MOMENCIE POZA TYM CZASEM LUB ŻE JEST ZDOLNY DO RUCHU.

4.8. INFORMACJA, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE SĄ NIEUSZKODZONE (TAKA JAK PRZEZ UWAGĘ AUKCYJNĄ "NIEUSZKODZONE PODUSZKI POWIETRZNE") OZNACZA, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE, W OCENIE AUKCYJNEJ, NIE WYDAŁY SIĘ PO PRZYJŚCIU NA AUKCJĘ. NIE JEST TO GWARANCJA ANI REPREZENTACJA, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE SĄ W RZECZYWISTOŚCI OBECNE LUB SPRAWNE. AUKCJA NIE PRZEGLĄDA I NIE PRZEProwadza TESTÓW NA PODUSZKACH POWIETRZNYCH, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE SĄ ONE W RZECZYWISTOŚCI OBECNE LUB SPRAWNE. KUPUJĄCY AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ, ŻE POJAZDY OFEROWANE NA AUKCJACH MOGĄ ZAWIERAĆ WYRZUTY PODUSZEK POWIETRZNYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE.

4.9. OGÓLNE OZNACZENIE MIEJSCA USZKODZENIA POJAZDU, TAKIE JAK "USZKODZENIE PRZODU" LUB "USZKODZENIE TYŁU," NIE MA NA CELU BYĆ WŁĄCZNE LUB WYCZERPUJĄCE WSZYSTKICH USZKODZEŃ, JAKIE POJAZD PONIÓSŁ.

4.10. POJAZDY MOGĄ ZAWIERAĆ UKRYTE USZKODZENIA PODWOZIA LUB ZAWIESZENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ELEKTRYCZNE, USZKODZENIA RAMY, BRAKUJĄCE ELEMENTY, USZKODZENIA WODNE LUB INNE UKRYTE LUB NIEUJAWNIONE USZKODZENIA. PRZY SKŁADANIU OFERT LUB KUPOWANIU POJAZDÓW KUPUJĄCY AKCEPTUJE I AKCEPTUJE TE RYZYKA.

4.11. ZDJĘCIA POJAZDU, KTÓRE "PLC.AUCTION" UDOSTĘPNIA, NIE MAJĄ NA CELU WYCZERPAĆ OBECNEGO STANU POJAZDU. «PLC.Auction» NIE UDZIELA GWARANCJI ANI REPREZENTACJI CO DO STANU POJAZDU, UDOSTĘPNIANEGO TYMI ZDJĘCIAMI. "PLC.AUCTION" MOŻE UDOSTĘPNIĆ FILMY Z PRÓBKI ROZRUCHU SILNIKA DLA WYGODY KUPUJĄCYCH, ALE NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO DOSTARCZENIA FILMU Z PRÓBKI ROZRUCHU SILNIKA DLA POJAZDÓW O STATUSIE "URUCHOMIONY I JEŹDZI". UDOSTĘPNIANIE FILMU Z PRÓBKI ROZRUCHU SILNIKA NIE STANOWI REPREZENTACJI ANI GWARANCJI OBECNEGO STANU SILNIKA.

4.12. "PLC.AUCTION" NIE GWARANTUJE ANI NIE REPREZENTUJE, ŻE POJAZDY SPEŁNIAJĄ OBECNE LUB MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE MODYFIKACJE, ABY SPEŁNIĆ MIEJSCOWE WYMAGANIA EMISYJNE I/LUB BEZPIECZEŃSTWA.

4.13. "PLC.AUCTION" NIE GWARANTUJE ANI NIE REPREZENTUJE, ŻE POJAZDY SPRZEDAWANE MOGĄ BYĆ LEGALNIE ZAREJESTROWANE W JAKIMKOLWIEK KRAJU LUB WYPROWADZONE DO INNEGO KRAJU. KUPUJĄCY AKCEPTUJE WSZELKIE I WSZELKIE RYZYKA ZWIĄZANE Z WARIACJAMI W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY I REJESTRACJI ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ, ŻE MOGĄ ONE NEGATYWNIE WPŁYWAĆ NA RYNKOWOŚĆ POJAZDÓW KUPIONYCH NA "PLC.AUCTION". KUPUJĄCY DALEJ POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KRAJ MOŻE ZMIENIĆ TYTUŁ LUB KLASYFIKACJĘ MARKI POJAZDU PO JEGO ZAKUPIENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO I "PLC.AUCTION" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANĘ TEJ KLASYFIKACJI LUB EWENTUALNE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z TEJ ZMIANY. PRZYKŁADOWO CŁA NIE MOGĄ ZATWIERDZIĆ EKSPORTU POJAZDU. TO JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, POTWIERDZIĆ, ZBADAĆ I/LUB ZBADAĆ JAKIKOLWIEK POJAZD NA SPRZEDAŻ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY W CELU POTWIERDZENIA DOKUMENTU SPRZEDAŻY, REJESTRACJI W STANIE LUB WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EKSPORTU

 

5. Rejestracja

Możesz zarejestrować się jako Członek w Firmie, jeśli masz co najmniej 18 lat i możesz zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. «PLC.Auction» zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania uprawnień rejestracyjnych każdej osobie lub jednostce, według własnego uznania. Aby uzyskać dostęp do określonych usług i funkcji, będziesz miał okazję zarejestrować się w usłudze (Twoje "Konto"). W ramach procesu rejestracji otrzymasz Login ID i hasło. Zgadzasz się, że informacje, które podajesz podczas tego procesu rejestracji, będą dokładne i kompleksowe, i że nie zarejestrujesz się pod nazwą innej osoby lub jednostki ani nie będziesz próbować uzyskać dostępu do usługi pod nazwą innej osoby lub jednostki. Jeśli «PLC.Auction» ma uzasadnione powody do podejrzenia, że dostarczone przez Ciebie informacje w ramach rejestracji są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, «PLC.Auction» ma prawo zawiesić lub zakończyć Twoje Konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z usługi lub innych produktów i funkcji (lub ich części). Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego Login ID, hasła i za wszystkie czynności dokonane na Twoim Koncie, zgadzasz się również zwolnić «PLC.Auction» od odpowiedzialności za wszelkie koszty związane z tym związane. Jeśli odkryjesz lub podejrzewasz nieautoryzowane użycie swojego Login ID, hasła lub numeru kupującego lub jakiejkolwiek innej naruszenie zabezpieczeń Twojego Konta, zgadzasz się natychmiast powiadomić Pomoc Techniczną Obsługi Klienta Online «PLC.Auction» pod adresem support@plc.auction. «PLC.Auction» nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z twojego zaniechania ochrony lub zachowania w poufności swojego Login ID, hasła.

 

6. Użytkownicy

Goście muszą się zarejestrować, podając imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Zarejestrowani Goście mają opcję przesłania adresu fizycznego, kopii aktualnego zdjęcia tożsamości wydanego przez rząd, a także licencji i uzupełnionych certyfikatów zwolnienia z podatku od sprzedaży. Zarejestrowani Goście mogą przeszukiwać pojazdy, dodawać pojazdy do listy obserwowanych i tworzyć alerty pojazdów, ale nie mogą licytować ani kupować pojazdów, jeśli nie wpłacono depozytu bezpieczeństwa. Członkowie muszą wpłacić depozyt bezpieczeństwa. «PLC.Auction» zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia opłat rejestracyjnych w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Członków. Członkowie są odpowiedzialni za wszystkie działania na koncie, w tym, między innymi, wszystkie oferty wstępne i oferty „Kup teraz” złożone pod nazwą użytkownika i hasłem Członka za pośrednictwem witryn PLC.AUCTIONS. Konto Członka nie może być przeniesione ani przypisane do innej osoby lub jednostki. Członek niezwłocznie powiadomi PLC.AUCTIONS pisemnie w przypadku użycia konta Członka lub nazwy użytkownika i hasła bez autoryzacji. Członek będzie odpowiedzialny za wszystkie działania na koncie i poniesione opłaty przed otrzymaniem od PLC.AUCTIONS pisemnego powiadomienia od Członka o nieautoryzowanych działaniach.

Członkowie muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, statutów, ustaw, i regulacji dotyczących korzystania z usług PLC.AUCTIONS, w tym, między innymi, praw i regulacji dotyczących transportu, przechowywania, transferu, odsprzedaży, demontażu, lub zmiany tytułu zakupionego pojazdu. Wszystkie kary, grzywny, opłaty i inne kwoty nałożone przez organ władzy jako wynik nieprzestrzegania przez Członka tych zasad (łącznie „Kary za pojazd”), w tym, między innymi, mandaty parkingowe, naruszenia opłat drogowych, zastawy podatkowe i opłaty za odholowanie, są wyłączną odpowiedzialnością Członka, który niniejszym zgadza się na zwolnienie z odpowiedzialności i zrzeczenie się roszczeń PLC.AUCTIONS

 PLC.AUCTIONS może nałożyć opłatę manipulacyjną na konto Członka za otrzymywanie i przetwarzanie mandatów, zawiadomień i innych dokumentów prawnych dotyczących Kar za pojazd. PLC.AUCTIONS zastrzega sobie ponadto prawo do zapłaty, po otrzymaniu, wszystkich Kar za pojazd w imieniu Członka oraz do nałożenia na Członka opłaty do 150% kwoty Kary za pojazd plus opłata manipulacyjna, zarówno poprzez potrącenie takiej kwoty z funduszy przechowywanych na koncie Członka w PLC.AUCTIONS, jak i poprzez obciążenie karty kredytowej Członka lub obciążenie rachunku bankowego podanego PLC.AUCTIONS. Ponadto, nieprzestrzeganie obowiązujących praw i regulacji, w tym terminowego uregulowania lub inaczej rozwiązania wszystkich zaległych Kar za pojazd dotyczących zakupionych pojazdów przez Członka, może skutkować zawieszeniem uprawnień zakupowych Członka.

 

7. Kaucja

Zanim zaczniesz licytować, musisz wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 600,00 USD lub 1000 USD (dla określonego pojazdu) lub 10,0% zamierzonej maksymalnej oferty, zależnie od tego, która kwota jest większa ("Kaucja"). Umieszczając Kaucję u Spółki, zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie dotyczące tego, kiedy Kaucja może być zwrócona lub kiedy nie, oraz w jaki sposób może nastąpić zwrot tej Kaucji.

Stając się Członkiem naszej usługi i przekazując nam informacje o karcie kredytowej, upoważniasz nas do pełnego zastosowania Twojej Kaucji do wszelkich opłat, kosztów, zakupów i/lub innych zaległych płatności na Twoim koncie.

Przed zwrotem Kaucji Twoje konto musi spełnić następujące warunki: brak aktywnych ofert, brak aktywnych zakupów, brak zaległych ofert, brak zaległych płatności, brak pojazdów oczekujących na odbiór, brak zaległych dokumentów do przedłożenia i brak innych potencjalnych zobowiązań finansowych. Gdy wszystkie te warunki zostaną spełnione, a po otrzymaniu pisemnego żądania, Spółka może zwrócić Kaucję według własnego uznania, zastrzegając sobie jednak prawo do zatrzymania Kaucji z dowolnego powodu, który uzna za stosowny.

Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku całkowitego zamknięcia konta, a koszt zamknięcia konta, a także opłata za przetwarzanie płatności wynoszą 200 USD.

 

8. Polityka sprzedaży

 

8.1 Płatność

Płatności przewodowe muszą zawierać nazwę członka oraz imię i adres osoby lub firmy wysyłającej przewód, jeżeli przewód jest wysyłany przez kogokolwiek innego niż członek. W przypadku, gdy płatności są dokonywane przez osoby trzecie w imieniu konta członka, a wystąpi nadpłata lub należności do zwrotu z jakiegokolwiek powodu, odpowiednie środki zostaną zwrócone osobie trzeciej płacącej, a nie członkowi.

Nie potrącamy Twojej Kaucji od żadnych należności, chyba że Kaucja była dokonana przelewem bankowym. Jeśli Spółka trzyma Kaucję z powodu zaległości płatniczych, musisz uiścić płatność przelewem bankowym (lub inną bezpieczną metodą ustaloną przez Spółkę), zanim Kaucja zostanie zwrócona. W przypadku odmowy dokonania płatności w określonym terminie lub przy użyciu określonej metody płatności, dowolna kwota Kaucji do pełnej kwoty (nawet jeśli jest ona większa niż zaległa kwota) zostanie zastosowana wobec zaległej kwoty. Zastosowanie Kaucji do zaległej kwoty nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa do wszelkich środków prawnych i sądowych w celu uzyskania pełnej kwoty zaległej.

Rezydenci USA kupujący pojazd znajdujący się w USA muszą zapłacić podatek od sprzedaży oprócz ceny zakupu, opłat dokumentacyjnych i wszelkich innych opłat lub kosztów związanych z zakupem.

Korzystając z naszej strony internetowej, produktów i usług, zgadzasz się, że jesteśmy upoważnieni do obciążenia dowolnej karty kredytowej zapisanej w systemie opłatami, płatnościami i/lub dowolną inną kwotą wynikającą z niniejszej Umowy.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne.

8.2 Licytacja

Jeśli chcesz licytować pojazd, musisz ustawić maksymalną kwotę oferty. «PLC.Auction» będzie licytować w Twoim imieniu, przeciwko innym licytantom i minimalnej cenie sprzedaży sprzedawcy, jeśli ustawiona jest minimalna cena, aż do Twojej maksymalnej oferty. Jeśli wygrasz aukcję, a Twoja maksymalna oferta jest równa lub wyższa niż minimalna cena sprzedawcy, zostanie Ci przyznany pojazd. Jeśli wygrasz aukcję, a Twoja maksymalna oferta jest niższa niż minimalna cena sprzedawcy, Twoja wygrana oferta zostanie przesłana do sprzedawcy w celu zatwierdzenia. Proces zatwierdzania przez sprzedawcę może potrwać dwa (2) dni robocze.

8.3 Odrzucanie i Umieszczanie Ofert.

Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia ofert z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania Spółki. Choć Spółka dokłada wszelkich starań, aby złożyć wszystkie oferty dostarczone przez Ciebie, nie ma gwarancji, że wszystkie oferty zostaną złożone. Zgadzasz się zrekompensować, bronić i zwolnić Spółkę od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z odrzuconych, unieważnionych lub niewłożonych ofert.

8.4 Anulowanie Sprzedaży.

Spółka może przełożyć sprzedaż, anulować sprzedaż lub wycofać pojazd ze sprzedaży z lub bez powiadomienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązku wobec Ciebie z powodu wycofania pojazdu, anulowania sprzedaży lub przełożenia sprzedaży.

8.5. Wydanie Pojazdu i Dokumentu Własności.

Spółka zastrzega sobie prawo do nieuwolnienia pojazdu ani dokumentu własności pojazdu z dowolnego powodu. Wszystkie dokumenty własności będą wysyłane z obiektu aukcyjnego do Spółki, a następnie Spółka spowoduje przypisanie dokumentu własności Tobie. Musisz dostarczyć podpisany akt sprzedaży i ważną kopię dowodu tożsamości wystawionego przez rząd przed przypisaniem Ci dokumentów własności.

8.6. Oferty i Kup Teraz.

Po złożeniu oferty lub opcji Kup Teraz nie można jej wycofać, usunąć ani anulować.

8.7. Opłaty za Ponowne Wystawienie.

W przypadku gdy pojazd nie zostanie opłacony w określonym przez Spółkę czasie, zgadzasz się, że Spółka może, według własnego uznania, anulować sprzedaż i ponownie wystawić pojazd na sprzedaż. W takim przypadku zgadzasz się zapłacić opłatę za ponowne wystawienie. Opłata za ponowne wystawienie to suma dwóch opłat: opłaty aukcyjnej i opłaty transakcyjnej Spółki. Opłata aukcyjna wynosi większą z kwoty 1000,00 USD lub 15,0% ceny sprzedaży. Opłata transakcyjna Spółki wynosi większą z kwoty 299 USD lub 10% ceny sprzedaży. Opłatę za ponowne wystawienie należy uiścić wyłącznie przelewem bankowym. W przypadku nieuiszczenia opłaty za ponowne wystawienie przelewem bankowym w określonym terminie, opłata ta zostanie pobrana z Twojej Kaucji wypłaconej z góry Spółce. Nawet jeśli Twoja Kaucja jest wykorzystywana na opłatę za ponowne wystawienie, jeśli nie uiścisz opłaty za ponowne wystawienie przelewem bankowym w określonym terminie, nadal ponosisz odpowiedzialność za pozostałą kwotę opłaty za ponowne wystawienie, plus wszelkie koszty windykacyjne, w tym koszty sądowe i uzasadnione opłaty adwokackie. Zgadzasz się, że brak zapłaty wszystkich zaległych sald na Twoim koncie może skutkować przekazaniem Twojego konta firmie windykacyjnej, z dodaniem opłaty za windykację w wysokości stu dolarów (100 USD) do pierwotnej kwoty zaległej, plus wszelkie inne koszty windykacyjne, w tym koszty sądowe i uzasadnione opłaty adwokackie. Zgadzasz się zweryfikować opłaty za ponowne wystawienie i daty ponownego wystawienia przed licytacją pojazdów. Jeśli spowodujesz nadmierne ponowne wystawianie pojazdów, możesz być zawieszony lub pozbawiony uprawnień do licytowania.

8.8 Porzucenie Pojazdu.

Jeśli pojazd nie zostanie opłacony i/lub odebrany z obiektu aukcyjnego w ciągu siedmiu (7) dni od daty sprzedaży, Spółka zastrzega sobie prawo do uznania pojazdu za porzucony, przejęcia własności, ponownego sprzedania i obciążenia Ciebie kwotą do pełnej ceny zakupu pojazdu plus wszelkie opłaty za przechowywanie lub ponowną sprzedaż, jak Spółka uzna za stosowne.

8.9 Ryzyko Utraty.

Licytując lub dokonując zakupu za pośrednictwem strony internetowej lub usług Spółki, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z zakupu. Uznajesz, że obiekt aukcyjny działa jako depozytariusz Twojego pojazdu do momentu opuszczenia terenu obiektu aukcyjnego. Zgadzasz się, że Spółka i obiekt aukcyjny nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody ani straty, które mają miejsce podczas pobytu pojazdu na terenie obiektu aukcyjnego. Spółka i obiekt aukcyjny nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, które mają miejsce po opuszczeniu terenu obiektu aukcyjnego. Po wyjęciu pojazdu z terenu obiektu aukcyjnego akceptuje się go W STANIE TAKIM, JAKI JEST, i w żadnych okolicznościach Spółka ani obiekt aukcyjny nie będą odpowiedzialne za żadne roszczenia o szkody lub utratę jakiegokolwiek rodzaju.

8.10 Oświadczenie o Prawie Rejestracyjnym.

Nie gwarantujemy, że zakupiony pojazd może być legalnie zarejestrowany w żadnym stanie ani kraju. Nie gwarantujemy, że pojazd będzie zawierał odpowiednie dokumenty rejestracyjne, nawet jeśli pojazd jest wymieniony jako zawierający dokumenty. Ze względu na różnice w przepisach i przepisach stanowych, nawet jeśli pojazd może być zarejestrowany, Twój stan lub kraj może zarejestrować pojazd na inny rodzaj tytułu. Na przykład tytuł wymieniony jako "czysty" w jednym stanie może być zarejestrowany w innym stanie jako "uszkodzony", "złomowany" lub inny rodzaj tytułu. Członek akceptuje wszystkie ryzyka związane ze zmianami w tytule pojazdu i zasadami rejestracji między stanami i krajami, nawet tymi, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość lub użyteczność pojazdu. Informacje dotyczące rejestracji pojazdu, tytułu i statusu dokumentów są oparte tylko na informacjach dostarczonych przez obiekt aukcyjny i nie są gwarantowane jako dokładne ani kompletne. Korzystając z naszych usług, akceptujesz swoje zrozumienie tego faktu i ponosisz pełną odpowiedzialność za badanie pojazdów przed licytacją. Mieszkańcy Kalifornii nie mogą zarejestrować pojazdu w Kalifornii, jeśli ma on tytuł niemożliwy do naprawy. Ze względu na charakter tego rodzaju transakcji, uzyskanie dokumentów rejestracyjnych, jeśli takie istnieją, może zająć od czterech do siedmiu tygodni lub dłużej. Opłata za dokumentację i harmonogram różnią się w zależności od stanu i rodzaju tytułu. Członek akceptuje możliwość opóźnienia, bez możliwości odwołania się.

8.11 Korzystanie z Powiązanych Dealerów i Pośredników

Wyraźnie upoważniasz Spółkę do zaangażowania jednego lub więcej powiązanego dealer i/lub demontażu, jeśli to konieczne do ułatwienia zakupu dowolnego pojazdu za pośrednictwem strony internetowej lub usług Spółki, i wyraźnie zgadzasz się zwolnić i zrzec się roszczeń wszelkich powiązanych dealerów lub pośredników od wszelkich roszczeń, sporów lub przyczyn działania jakiegokolwiek rodzaju.

8.12 Zgodność

Członkowie są zobowiązani do terminowego zarejestrowania zakupionego pojazdu od Spółki. Członkowie są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw dotyczących korzystania z usług Spółki. Członek zobowiązuje się zwolnić, bronić i nie szkodzić Spółce, jej dyrektorom, urzędnikom, pracownikom, przedstawicielom, kontrahentom, agentom, dostawcom, spółkom zależnym, stowarzyszonym, a także dostawcom pojazdów (zwanych zbiorczo "Ochronionymi Stronami Spółki") od wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, kosztów (w tym opłat adwokackich), zobowiązań, grzywien, wyroków lub strat wynikających z nieprzestrzegania przez Członka obowiązującego prawa i/lub przepisów oraz/lub postanowień niniejszej Umowy.

W przypadku nieprzestrzegania przez Członka obowiązującego prawa i/lub przepisów oraz/lub postanowień niniejszej Umowy, w tym, ale nie tylko, w przypadku nieuiszczenia prompto płatności wszelkich należności, nieterminowego odebrania zakupionego pojazdu, nieterminowego odpowiedzenia na wszelkie komunikaty od Spółki, Członek jest odpowiedzialny przed Spółką za wszystkie związane z tym koszty, długi, czas, opłaty, itp., wynikające z nieprzestrzegania przez Członka zobowiązań lub rzekomego nieprzestrzegania, w tym, ale nie tylko, opłaty adwokackie

.

 

9. Zasady i polityka wysyłki

Większość aukcji, w których uczestniczymy, jest dostępna wyłącznie dla dealerów, dlatego wymagamy, aby wszystkie pojazdy sprzedawane za pośrednictwem naszej strony internetowej były transportowane przez partnerów z naszej sieci. Pełna płatność musi być otrzymana w ciągu trzech dni od zakupu, aby zaplanować dostawę pojazdu. Opóźnienie w otrzymywaniu pełnej płatności skutkować będzie opłatą za zwłokę w wysokości 30 USD dziennie nałożoną przez «PLC.Auction», oprócz wszelkich opłat nałożonych przez firmę aukcyjną (np. opłaty za przechowywanie, opłaty za zwłokę), które są odpowiedzialnością klienta, a nie obowiązkiem PLC.Auction.

Wszyscy partnerzy transportowi pojazdów posiadają odpowiednie licencje i ubezpieczenia, nie są przedstawicielami ani agentami PLC.Auction. W związku z tym «PLC.Auction» nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania ani szkody poniesione podczas transportu zakupionych pojazdów. Koszty podane przez kalkulator na stronie internetowej lub daty dostawy podane przez przedstawicieli «PLC.Auction» mają charakter szacunkowy. Koszty, szacunki daty i czasu nie mogą być zagwarantowane i mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych, ruchu drogowego i ograniczeń czasowych. Ostateczne opłaty zostaną ustalone po dostarczeniu zakupionego pojazdu, wraz z ewentualnymi opłatami za zwłokę, jeśli nie zostaną one natychmiast uregulowane.

To klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie stanu pojazdu i potwierdzenie obecności wszelkich elementów (kluczy, kabla do ładowania baterii itp.) w chwili dostawy. «PLC.Auction» nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia przeciwko partnerom transportowym pojazdów. Po zakupie status transportu można śledzić na wszystkich etapach dostawy za pośrednictwem konta klienta. Przedstawiciel partnera transportowego skontaktuje się z klientem, aby umówić się na konkretny czas dostawy. To klient jest odpowiedzialny za obecność na miejscu dostawy o umówionej porze, w przeciwnym razie może opóźnić dostawę pojazdu, ponosząc dodatkowe opłaty za zmianę terminu dostawy. Wszelkie opłaty za zmianę terminu dostawy są odpowiedzialnością kupującego klienta, a nie obowiązkiem «PLC.Auction»

 

10. Odmowa dostępu

„PLC.Auction” może zabronić Ci korzystania z Usługi lub dostępu do niej lub jakichkolwiek treści lub funkcji dostępnych w niej lub Treści Usługi z dowolnego powodu lub bez powodu, w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez powiadomienia.

 

11. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Notice

«PLC.Auction» szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje, że Ty również będziesz to robić. «PLC.Auction» przyjęło ogólną politykę dotyczącą naruszeń praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim w cyfrowej epoce (Digital Millennium Copyright Act). Jeśli uważasz, że treść wyświetlana w jakiejkolwiek z usług narusza Twoje prawa autorskie, możesz przesłać zgłoszenie do «PLC.Auction» pod adresem info@plc.auction.

Prosimy o dołączenie następujących informacji do zgłoszenia:

  1. Podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
  2. Identyfikacja utworów lub materiałów, które są naruszane;
  3. Identyfikacja materiału w wystarczający sposób umożliwiający «PLC.Auction» zweryfikowanie jego istnienia;
  4. Informacje kontaktowe zgłaszającego;
  5. Oświadczenie, że zgłaszający w dobrej wierze uważa, że materiał nie jest licencjonowany przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani zgodnie z prawem;
  6. Oświadczenie złożone pod groźbą kłamstwa, że dostarczone informacje są dokładne i zgłaszający ma uprawnienia do złożenia skargi w imieniu właściciela praw autorskich.

Po otrzymaniu zgłoszenia możemy podjąć działania według własnego uznania, w tym usunięcie rzekomego naruszającego materiału

 

12. Legal

12.1 Wybór Forum, Miejsce, Jurysdykcja, Wybór Prawa i Doręczenie Pism.

Zgadzasz się i akceptujesz poniższe warunki jako wyraźne warunki korzystania z witryny internetowej i usług firmy: Niniejsza Umowa, korzystanie z witryny internetowej i usług firmy oraz Twoje stosunki z firmą podlegać będą prawom Republiki Litewskiej, bez odwoływania się do zasad konfliktu prawa. Ty i firma nieodwołalnie poddajecie się wyłącznej jurysdykcji sądów państwowych Republiki Litewskiej i zgadzacie się, że wszelkie spory, roszczenia i sprawy wynikające z tej Umowy, korzystania z witryny internetowej lub usług firmy lub Twojego stosunku z firmą będą rozpatrywane przez te sądy. Zgadzasz się na doręczenie pism przez przesyłkę zaadresowaną lub przesyłką rejestrowaną na ostatni adres podany przez Ciebie firmie. Uznajesz i wyraźnie zgadzasz się na wybór prawa, obowiązkowego miejsca rozstrzygania sporów i postanowień dotyczących doręczania, określonych w niniejszym dokumencie.

Zgadzasz się, że nie będziesz wszczynać postępowania sądowego ani żadnej innej akcji prawnej (w tym arbitrażu lub postępowań przed sądami małego rozmiaru) przeciwko firmie w dowolnej jurysdykcji, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie. Ponadto zgadzasz się, że okres(y) przedawnienia nie będą zawieszane w trakcie trwania jakiejkolwiek sprawy lub postępowania wszczętego w jurysdykcji innej niż sąd znajdujący się w Republice Litewskiej.

12.2 Okres przedawnienia

WYRAŹNIE UZNAJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIEZALEŻNIE OD JAKIEJKOLWIEK USTAWY LUB PRAWA STANOWEGO, DOWOLNE ROSZCZENIE, SPÓR LUB POWÓD PRZECIWKO FIRMIE MUSI ZOSTAĆ WNIOSIONE W TERMINIE JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA TAKIEGO ROSZCZENIA LUB BĘDZIE TRWAŁO WYKLUCZONE.

12.3 Ograniczenie Odpowiedzialności

NIEZALEŻNIE OD POPRZEDNICH PARAGRAPHÓW, JEŚLI STWIERDZI SIĘ, ŻE FIRMA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIU, SPORZE LUB POWODZENIU ZWIĄZANYM Z TWOIM ZAKUPEM POJAZDU LUB KORZYSTANIEM Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB USŁUG FIRMY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY JEST OGRANICZONA DO KWOTY CENY ZAKUPU I POWIĄZANYCH OPŁAT ZA DOWOLNE POJAZDY W SPORZE; JEŚLI STWIERDZI SIĘ, ŻE FIRMA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIU, SPORZE LUB POWODZENIU ZWIĄZANYM Z INNYMI OPŁATAMI I/LUB OPŁATAMI NA MOC TEGO POROZUMIENIA LUB WYNIKŁYMI Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB USŁUG FIRMY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY JEST OGRANICZONA DO KWOTY OPŁAT I/LUB OPŁAT W SPORZE. W ŻADNYM PRZYPADKU, NAWET W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, INCIDENTALNE CZY SKUTKIOWE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCĄ Z ZAKUPU, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI, UŻYTKOWANIA (LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA) JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

12.4 Wyłączenie odpowiedzialności.

Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, niewiążące lub niemożliwe do egzekwowania, pozostała część niniejszej Umowy oraz wszystkie inne pisemne umowy z firmą pozostają w pełnej mocy i nie są w żaden sposób dotknięte, osłabione ani unieważnione, a strony podejmą wszelkie starania, aby znaleźć i zastosować alternatywne środki, które pozwolą osiągnąć ten sam lub substancjalnie taki sam rezultat, jak ten przewidziany przez takie postanowienie.

12.5 Integracja.

O ile nie jest tu inaczej stwierdzone, niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między stronami dotyczącą jej przedmiotu, i nie były dokonywane żadne reprezentacje, gwarancje ani obietnice poza niniejszą Umową.

12.6 Uwolnienie.

Korzystając z witryny internetowej lub usług firmy, zgadzasz się zwolnić firmę, jej partnerów aukcyjnych, klientów, użytkowników, pracowników oraz inne powiązane i związane strony od wszelkich i wszystkich odpowiedzialności, kosztów, wydatków, szkód, roszczeń i przyczyn działań. W przypadku wszczęcia jakiejkolwiek sprawy przez osobę trzecią przeciwko firmie związanej z korzystaniem przez Członka z usług firmy lub jakimikolwiek ofertami lub zakupami dokonanymi za pośrednictwem firmy, Członek zgadza się w pełni zrekompensować firmę, w tym opłaty za usługi prawne firmy.

12.7 Opłaty za usługi prawne.

Jeśli Członek nie przestrzega przepisów prawa lub jest tego oskarżony; narusza postanowienia niniejszej Umowy: osoba trzecia wytacza sprawę przeciwko firmie związaną z korzystaniem przez Członka z usług firmy, jak powyżej; lub w inny sposób, jak przewidziano w niniejszej Umowie, Członek ponosi wobec firmy wszelkie związane z tym wydatki, w tym opłaty za usługi prawne. Wyraźnie uzgodniono, że jeśli firma zdecyduje się skorzystać z usług prawnika pracującego wewnętrznie w celu świadczenia usług prawnych związanych z nieprzestrzeganiem przez Członka przepisów niniejszej Umowy, Członek ponosi wobec firmy opłaty za usługi prawnika w wysokości nie niższej niż trzysta pięćdziesiąt dolarów za godzinę.

12.8 Rewizje.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części niniejszej Umowy w dowolnym momencie, z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja niniejszej Umowy będzie dostępna na stronie internetowej, a na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zapoznanie się z najnowszą wersją niniejszej Umowy przed licytacją lub zakupem jakichkolwiek pojazdów za pośrednictwem witryny internetowej lub usług firmy.

12.9 Kontakt

Możesz się z nami skontaktować pod adresem:

PLC Group, UAB

Telefon: +370(5)207-57-89

E-mail: info@plc.auction